Thành tựu nào dưới đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?

Thành tựu nào dưới đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?

A. Vi khuẩn E. coli sản xuất hormon somatostatin

B. Lúa chuyển gen tổng hợp β caroten

C. Ngô DT6 có năng suất cao, hàm lượng protêin cao

D. Cừu chuyển gen tổng hợp protêin huyết thanh của người

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng