Thành viên trực tiếp tham gia kênh phân phối bao gồm:

Thành viên trực tiếp tham gia kênh phân phối bao gồm:

A. Các trung gian và người tiêu dùng.

B. Nhân viên cung ứng, các trung gian và người tiêu dùng

C. Nhân viên cung ứng và người tiêu dùng

D. Nhân viên cung ứng, các trung gian, người tiêu dùng và người môi giới

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng