Thể 3n được giải thích do cơ chế:

Thể 3n được giải thích do cơ chế:

A. Giao tử 2n x giao tử n

B. Thể cực cầu xâm nhập vào hợp tử 2n

C. Hợp tử 2n phân chia 2 hướng 3n/n thành 3n, thụ tinh kép của 2 tinh trùng n với một trứng n

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng