Thể AA và Aa có cùng kiểu hình trong trường hợp di truyền:

Thể AA và Aa có cùng kiểu hình trong trường hợp di truyền:

A. Trội không hoàn toàn

B. Trội hoàn toàn

C. Đồng trội

D. Di truyền 2 alen

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng