Thể lệch bội không sống được hoặc giảm sức sống hoặc giảm khả năng sinh sản là do:

Thể lệch bội không sống được hoặc giảm sức sống hoặc giảm khả năng sinh sản là do:

A. thừa NST làm mất cân bằng hệ gen

B. số gen ít làm mất nhiều t trạng

C. thừa hoặc thiếu NST làm mất cân bằng hệ gen

D. thiếu NST làm mất cân bằng hệ gen

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng