Thế nào là gen đa hiệu?

Thế nào là gen đa hiệu?

A. Gen tạo ra nhiều loại mARN

B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác

C. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau

D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng