Thế nào là giảm phân?

Thế nào là giảm phân?

A. Là quá trình gồm 2 lần phân bào nhưng chỉ có 1 kì trung gian.

B. Là quá trình phân bào của sinh vật nhân thực         

C. Là hình thức phân bào giảm nhiễm (số lượng NST ở tế bào con bằng một nửa số lượng NST của tế bào mẹ)     

D. Là quá trình phân bào chỉ xảy ra ở sinh vật bậc cao

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng