Thế nào là sinh trưởng ở thực vật?

Thế nào là sinh trưởng ở thực vật?

A. Là quá trình hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể

B. Là quá trình tăng số lƣợng và kích thƣớc tế bào làm cho cây lớn lên

C. Là quá trình ra hoa, tạo quả

D. Là quá trình lớn lên của tế bào và cơ thể

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng