Thế nào là trao đổi chéo?

Thế nào là trao đổi chéo?

A. Trao đổi chéo là sự di chuyển của vật chất di truyền từ NST này sang 1 NST không tương đồng

B. Trao đổi chéo là sự tổ hợp ngẫu nhiên của các NST

C. Hiện tượng trao đổi các đoạn nhiễm sắc tử trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng

D. Tất cả đáp án trên sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng