Thế nào là vận chuyển thụ động qua màng tế bào?

Thế nào là vận chuyển thụ động qua màng tế bào?

I/ Quá trình vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp.

II/ Quá trình vận chuyển nhờ các kênh prôtêin đặc hiệu.

III/ Quá trình vận chuyển các chất có kích thước nhỏ hơn kích thước của lỗ màng tế bào.

IV/ Quá trình vận chuyển các chất qua màng tế bào không tiêu hao năng lượng.

A. I, III, IV.

B. I, II, III.

C. II, III, IV

D. I, II, IV.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng