Thể tự tam bội có thể được tạo ra trong trường hợp nào sau đây?

Thể tự tam bội có thể được tạo ra trong trường hợp nào sau đây?

A. Giao tử 2n thụ tinh với nhau

B. Giao tử n thụ tinh với nhau

C. Giao tử 2n thụ tinh với giao tử bình thường

D. Tế bào 2n không phân li trong nguyên phân

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng