Thể vàng tiết ra những chất nào?

Thể vàng tiết ra những chất nào?

A. Prôgestêron và Ơstrôgen.

B. FSH, Ơstrôgen

C. LH, FSH

D. Prôgestêron và GnRH

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng