Theo Đác Uyn cơ chế tiến hoá là sự tích luỹ các:

Theo Đác Uyn cơ chế tiến hoá là sự tích luỹ các:

A. Các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

B. Đặc tính thu được trong đời sống cá thể

C. Đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh.

D. Đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng