Theo Đacuyn chọn lọc tự nhiên (CLTN) trên một quy mô rộng lớn, lâu dài và quá trình phân li tính trạng sẽ dẫn tới?

Theo Đacuyn chọn lọc tự nhiên (CLTN) trên một quy mô rộng lớn, lâu dài và quá trình phân li tính trạng sẽ dẫn tới?

A. Hình thành nhiều giống vật nuôi và cây trồng mới trong mỗi loài

B. Sự hình thành nhiều loài mới từ một loài ban đầu thông qua nhiều dạng trung gian

C. Vật nuôi và cây trồng thích nghi cao độ với một nhu cầu xác định của con người

D. Hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng