Theo Dacuyn: Kết quả của chọn lọc tự nhiên là sự tồn tại và phát triển của những …… có khả năng thích nghi cao nhất, đồng thời ……… những cá thể kém thích nghi với môi trường.

Theo Dacuyn: Kết quả của chọn lọc tự nhiên là sự tồn tại và phát triển của những …… có khả năng thích nghi cao nhất, đồng thời ……… những cá thể kém thích nghi với môi trường.

A. Cá thể…………..đào thải……..

B. Quần thể………đào thải……….

C. Cá thể ………….tích lũy……….

D. Quần thể ………tích lũy……….

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng