Theo định nghĩa Hệ nhiệt động thì:

Theo định nghĩa Hệ nhiệt động thì:

A. Hệ nhiệt động là chất môi giới được khảo sát bằng phương pháp nhiệt động

B. Hệ nhiệt động là nguồn nóng để thực hiện quá trình nhiệt động

C. Hệ nhiệt động là nguồn lạnh để thực hiện quá trình nhiệt động

D. Hệ nhiệt động gồm tất cả 3 thành phần trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng