Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì:

Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì:

A. phần lớn các gen trong tế bào hoạt động

B. tất cả các gen trong tế bào đều đồng loạt hoạt động

C. chỉ có một số gen trong tế bào hoạt động

D. tất cả các gen trong tế bào đều hoạt động nhưng xen kẻ nhau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng