Theo hệ thống phân loại của R.H.Whittaker, các sinh vật trên Trái Đất được phân thành 5 giới?

Theo hệ thống phân loại của R.H.Whittaker, các sinh vật trên Trái Đất được phân thành 5 giới?

A. Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Động vật và Thực vật

B. Khởi sinh, Nguyên sinh, Trung sinh, Động vật và Thực vật

C. Thái cổ, Trung sinh, Nguyên sinh, Động vật và Thực vật.

D. Cổ đại, Thái Nguyên, Trung sinh, Nguyên sinh và Hiện đại.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng