Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là:

Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là:

A. lai phân tích

B. lai khác dòng

C. lai thuận-nghịch

D. lai cải tiến

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng