Theo Menđen, trong phép lai về một cặp tính trạng tương phản, chỉ một tính trạng biểu hiện ở F$_{1}$. Tính trạng biểu hiện ở F$_{1}$ gọi là:

Theo Menđen, trong phép lai về một cặp tính trạng tương phản, chỉ một tính trạng biểu hiện ở F$_{1}$. Tính trạng biểu hiện ở F$_{1}$ gọi là:

A. tính trạng ưu việt

B. tính trạng trung gian

C. tính trạng trội

D. tính trạng lặn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng