Theo mô hình cấu trúc dòng khảm của Singer và Nicolson thì  màng  tế bào  gồm  hai  lớp  phân  tử …… hình thành màng …… Trên đó có các phân tử …… gắn vào theo hai kiểu là …… và …… Ngoài ra còn có các chuỗi …… gắn vào lipid và protein. 

Theo mô hình cấu trúc dòng khảm của Singer và Nicolson thì  màng  tế bào  gồm  hai  lớp  phân  tử …… hình thành màng …… Trên đó có các phân tử …… gắn vào theo hai kiểu là …… và …… Ngoài ra còn có các chuỗi …… gắn vào lipid và protein. 

A. phospholipid / đường / lipid kép / protein / protein hội nhập / protein ngoại vi 

B. phospholipid / lipid kép / protein / protein ngoại vi / protein hội nhập / đường 

C. lipid kép / protein / protein hội nhập / protein ngoại vi / phospholipid / đường

D. phospholipid / protein ngoại vi / protein hội nhập / đƣờng / lipid kép / protein

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng