Theo một số nghiên cứu, quá trình vận chuyển bên trong phức hệ Golgi được thực hiện thông qua phương thức?

Theo một số nghiên cứu, quá trình vận chuyển bên trong phức hệ Golgi được thực hiện thông qua phương thức?

A. Nảy nầm.

B. Nảy chồi.

C. Phân đôi.

D. Nhân đôi.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng