Theo phương pháp biến thiên hằng số Lagrange, nghiệm tổng quát của phương trình vi phân y’=ycotx=sinxe$^{x }$có dạng:

Theo phương pháp biến thiên hằng số Lagrange, nghiệm tổng quát của phương trình vi phân y’=ycotx=sinxe$^{x }$có dạng:

A. \(y = C\left( x \right){\rm{ }}sinx\)

B. \(y = \frac{{C(x)}}{{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}}}}\)

C. \(y = C(x) + \sin x\)

D. \(y = C(x) – \sin x\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng