Theo quan điểm hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên?

Theo quan điểm hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên?

A. Nhiễm sắc thể

B. Kiểu gen

C. Alen

D. Kiểu hình

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng