Theo quan điểm hiện đại, đơn vị của tiến hóa là?

Theo quan điểm hiện đại, đơn vị của tiến hóa là?

A. Cá thể

B. Loài.

C. Quần thể.

D. Nòi.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng