Theo quan niệm hiện đại, chọn lọc tự nhiên:

Theo quan niệm hiện đại, chọn lọc tự nhiên:

A. Trực tiếp tạo ra các tổ hợp gen thích nghi trong quần thể

B. Chống lại alen lặn sẽ nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn các alen lặn ra khỏi quần thể. 

C. Không tác động lên từng cá thể mà chỉ tác động lên toàn bộ quần thể.

D. Vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng