Theo quan niệm hiện đại, một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên là:

Theo quan niệm hiện đại, một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên là:

A. Quy định chiều hướng tiến hoá

B. Làm thay đổi tần số các alen trong quần thể.

C. Tạo các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể

D. Tạo biến dị tổ hợp là nguyên liệu cho quá trình tiến hoá

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng