Theo quan niệm hiện đại thực chất của quá trình chọn lọc tự nhiên là sự phân hoá:

Theo quan niệm hiện đại thực chất của quá trình chọn lọc tự nhiên là sự phân hoá:

A. Khả năng sống sót giữa các cá thể trong loài

B. Giữa các cá thể trong loài. 

C. Giữa các cá thể trong loài

D. Phân hoá khả năng sống sót và khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong loài.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng