Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là:

Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là:

A. Cá thể

B. Quần thể.

C. Giao tử

D. Nhiễm sắc thể. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng