Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng là:

Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng là:

A. Chọn lọc nhân tạo.

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Biến dị cá thể.

D. Biến dị xác định.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng