Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối thì đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu.

Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối thì đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu.

A. Cá thể

B. Quần thể

C. Loài

D. Ngành

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng