Theo quan niệm về giao tử thuần khiết của Menđen, cơ thể lai F$_{1}$ khi tạo giao tử thì:

Theo quan niệm về giao tử thuần khiết của Menđen, cơ thể lai F$_{1}$ khi tạo giao tử thì:

A. mỗi giao tử đều chứa một nhân tố di truyền của bố và mẹ

B. mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền của bố hoặc mẹ

C. mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền của bố và mẹ, nhưng không có sự pha trộn

D. mỗi giao tử đều chứa cặp nhân tố di truyền hoặc của bố hoặc của mẹ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng