Theo Siez và Robinson, kích thước của các tiểu phần rắn trong hỗn dịch nhỏ mắt nên nằm trong khoảng:

Theo Siez và Robinson, kích thước của các tiểu phần rắn trong hỗn dịch nhỏ mắt nên nằm trong khoảng:

A. 20 – 40 mcm µm

B. 10 – 20 µm

C. nhỏ hơn 10 µm

D. nhỏ hơn 5 µm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng