Theo tiêu chuẩn khí thải vô cơ công nghiệp TCVN (5939:1995) loại B

Theo tiêu chuẩn khí thải vô cơ công nghiệp TCVN (5939:1995) loại B

A. 200mg/m3 đối với bụi nấu kim loại

B. 100mg/m3 đối với bụi xi măng

C. 200mg/m3 đối với bụi bê tông 

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng