Thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết của Oparin được tiến hành bởi:

Thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết của Oparin được tiến hành bởi:

A. Haldane.

B. Miller

C. Urey.

D. Miller và Urey.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng