Thị trường (theo marketing) là:

Thị trường (theo marketing) là:

A. Tập hợp người bán và người mua hiện tại và tiềm năng

B. Tập hợp người mua hiện tại và tiềm năng

C. Tập hợp nhà sản xuất, người bán và người mua hiện tại và tiềm năng

D. Không có câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng