Thiamin là tên hóa học của:

Thiamin là tên hóa học của:

A. Vitamin A1

B. Vitamin B2

C. Vitamin B1

D. Vitamin B6

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng