Thiết bị rửa khí trần đạt hiệu quả xử lý cao đối với hạt bụi có kích thước:

Thiết bị rửa khí trần đạt hiệu quả xử lý cao đối với hạt bụi có kích thước:

A. d > 0.1 µm

B. d > 1 µm

C. d > 5 µm

D. d > 10 µm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng