Thiết bị nào sau đây xử lý các chất độc hại trong khí thải hiệu quả nhất:

Thiết bị nào sau đây xử lý các chất độc hại trong khí thải hiệu quả nhất:

A. Cyclon 

B. Thiết bị lọc tay áo 

C. Thiết bị trao đổi nhiệt

D. Thiết bị hấp thu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng