Thiết bị venturi có thể xử lý bụi có kích thước nhỏ đến: 

Thiết bị venturi có thể xử lý bụi có kích thước nhỏ đến: 

A. 1 µm

B. 0.1 µm

C. 0.01 µm

D. 0.1 mm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng