Thời gian rụng trứng trung bình vào ngày thứ mấy trong chu kì kinh nguyệt ở người?

Thời gian rụng trứng trung bình vào ngày thứ mấy trong chu kì kinh nguyệt ở người?

A. Ngày thứ 25.

B. Ngày thứ 13.

C. Ngày thứ 12.

D. Ngày thứ 14

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng