Thời gian Thrombin kéo dài không do yếu tố nào sau đây:

Thời gian Thrombin kéo dài không do yếu tố nào sau đây:

A. Giảm fibrinogen

B. Giảm prothrombin

C. Rối loạn fibrinogen

D. Sản phẩm từ sự phân hoá fibrin 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng