Thời hạn thí nghiệm định kỳ thảm cách điện cao áp là bao nhiêu?

Thời hạn thí nghiệm định kỳ thảm cách điện cao áp là bao nhiêu?

A. 6 tháng

B. 12 tháng

C. 18 tháng

D. 24 tháng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng