Thoi vô sắc trong quá trình phân bào được hình thành từ:

Thoi vô sắc trong quá trình phân bào được hình thành từ:

A. Vi sợi

B. Vi ống

C. Sợi trung gian

D. Sợi nhiễm sắc

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng