Thông gió phối hợp bao gồm:

Thông gió phối hợp bao gồm:

A. Thông gió chung, thông gió sự cố, thông gió khống chế, thông gió cục bộ

B. Thông gió chung, thông gió khống chế, thông gió cục bộ

C. Thông gió chung, thông gió sự cố, thông gió khống chế

D. Thông gió sự cố, thông gió khống chế, thông gió cục bộ.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng