Thông số nhiệt động học quan trọng nhất trong nghiên cứu năng lượng sinh học là?

Thông số nhiệt động học quan trọng nhất trong nghiên cứu năng lượng sinh học là?

A. Sự biến đổi năng lượng tự do.

B. Năng lượng hoạt hóa

C. ATP – tiền tệ năng lượng của cơ thể.

D. Cả A, B và C.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng