Thụ phấn chéo là:

Thụ phấn chéo là:

A. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây khác loài

B. Sự thụ phấn của hạt phấn với nhuỵ của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây

C. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây khác cùng loài

D. Sự kết hợp giữa tinh tử và trứng của cùng hoa.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng