Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì?

Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì?

A. Không nhất thiết phải cần môi trường nước.

B. Không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường.

C. Đỡ tiêu tốn năng lượng.

D. Cho hiệu suất thụ tinh cao.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng