Thứ tự diễn ra các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào là:

Thứ tự diễn ra các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào là:

A. Hoạt hóa đường – Chu trình Crep – Chuỗi chuyền êlecteron hô hấp.

B. Hoạt hóa đường – Đường phân – Chu trình Crep – Chuỗi chuyền êlecteron hô hấp.

C. Chu trình Crep – Đường phân – Chuỗi chuyền êlecteron hô hấp.

D. Đường phân – Chu trình Crep – Chuỗi chuyền êlecteron hô hấp.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng