Thứ tự lắp đặt các thiết bị trong các hệ thống xử lý khí thải lò đốt là:

Thứ tự lắp đặt các thiết bị trong các hệ thống xử lý khí thải lò đốt là:

A. TB Xyclon – TB hấp thụ – ống khói – quạt hút 

B. TB Xyclon – quạt hút – TB hấp thụ – ống khói

C. TB hấp thụ – quạt hút – TB Xyclon – ống khói

D. TB Xyclon – TB hấp thụ – quạt hút – ống khói

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng